نمایش بارها

نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن
ست سرمعادیچین15
کاغذ دیواریعادیChina12
سیب درختیعادیایران25تن
پلی بکعادیچین30
نرمه گندلهعادیایران28000000
liquid caustic sodaخطرناکایران5000 MT
آب میوهعادیایران10
Bitumenعادیایران1000
تجهیزات برق صنعتیعادیچین459
پلی پروپلینعادیایران25
قیرخطرناکایران۵۰۰۰
قیر 6070عادیایران10000
دستگاه گونی دوزیعادیChina0
کیس دوربین مداربستهعادیچین7
عصاره قهوهعادیSouth Korea۳۶
پمپ آبعادیچین24471
رب گوجه اسپتیک در بشکهعادیایران20.48
سیمانعادیایران50000
قیرعادیایران۵۰۰۰
خرماعادیایران20
اسید بوریکعادیChile27
قیرعادیایران15000
Dryer screenعادیایران3711
قیر 6070 بشکهعادیایران60000
rdvعادیایران10000
نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن