نمایش بارها

نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن
Dryer screenعادیایران3711
قیر 6070 بشکهعادیایران60000
rdvعادیایران10000
rdvعادیایران15000
face mask line machineryعادیچین940kgs
اورهعادیایران55000
اورهعادیایران55000000
قیر ۶۰/۷۰ جامبوبگ یک تنیعادیایران۱۰۰۰۰
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
ماده معدنی پوزولانعادیایران2000
کشمشعادیایران20
پنیرعادیایران00
پلیمرعادیایران25
Conectorعادیچین۲۱۶۵۰
پیازعادیایران220
اسید استیکخطرناکایران۳۰۰۰
میوهعادیایران۲۰ تن
خرمای پیارمعادیایران5
قیر فلهعادیایران۳۶۰۰
مواد غذاییعادیایران24
اسلب گرانیتعادیایران400
نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن