نمایش بارها

نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن
epe foam sheet extrusion machineعادیچینتقریبا 9.8
کارتنعادیایران10
قیر 70-60عادیایران10000
اورهعادیایران50 تن
قطعات یدکیعادیچین16335
Feed Grade amterialعادیChina18
مغصلعادیچین4.376
لوازم جانبی جشنعادیچین8951
شویندهعادیایران10
کاستیک سوداعادیایران22
تخم کتانعادیSouth Africa20تن
Citric acid- اسید سیتریکعادیچین200
ovlhعادیایران20
پتروشیمیعادیایران22
soda ashعادیایران500 تن
لوله فولادی به طول ۱۱.۸۰ سامتیمتر ۲ شاخه وزن کل ۷ تنعادیUnited Arab Emirates۷ تن
باریجهعادیایران14700
ماشین لیزرعادیچین12.5
میوهعادیایران25 تن
ست سرمعادیچین15
کاغذ دیواریعادیChina12
سیب درختیعادیایران25تن
پلی بکعادیچین30
نرمه گندلهعادیایران28000000
liquid caustic sodaخطرناکایران5000 MT
نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن