ج.ا.ایران

بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ترکمنستان

نام و نام خانوادگی : رحمت اله خرمالی
تلفن : 00993-12349361-4
نمابر: 00993-12349448
تلفن همراه: 00993-63801735
آدرس:
EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Address:Tehran St. Magtymguly Ave.Aşgabat.

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: rkhormali@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://turkmenistan.tpo.ir/
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران 9-18

ج.ا.ایران در کشور عراق

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق

نام و نام خانوادگی : ناصر بهزاد
تلفن : 009647700055151-3
تلفن همراه: 009647700055151-3 —@naserbehzad
آدرس:
EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Baghdad-Assalehieh-code Area 222-19 street

پست الکترونیک: iraq@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://iraq.tpo.ir
روزهای کاری یکشنبه لغایت پنجشنبه
ساعت کاری به وقت ایران 8-17

رایزن بازرگانی ایران در کشور ترکیه

رایزن بازرگانی ایران در کشور ترکیه

نام و نام خانوادگی : سیدحافظ موسوی
تلفن : 00903124661705
نمابر: 00903124680573
تلفن همراه: 00905380531498
آدرس:
EMBASSY OF THE I.R. OF IRAN-Tehran Avenue –No.10-(06700) Kavaklidere-Ankara Box: 06700

پست الکترونیک: mousavi54hafez@gmail.com
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8 لغایت 17/30

ج.ا.ایران در کشور ارمنستان

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ارمنستان

نام و نام خانوادگی : محسن رحیمی
تلفن : 0037410280457
نمابر: 0037410230052
تلفن همراه: 0037499888353
آدرس:
EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.1.Budaghian st.komitas AVE. Yerevan Armenia

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mohsen.rahimy@gmail.com
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 9 الی 17

ج.ا.ایران در کشور افغانستان

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور افغانستان

نام و نام خانوادگی : محمدرضا کریم زاده
تلفن : 0093-202310920
نمابر: 0093-202310919
تلفن همراه: 0093-792255352
آدرس:
EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Afghanistan-kabol Street shahre now-Crossing Shirpoor

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: karimzadeh@tpo.ir mkarimzadeh22@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://afghanistan.tpo.ir
روزهای کاری شنبه لغایت پنجشنبه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8 لغایت 16

ج.ا.ایران در کشور پاکستان

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور پاکستان

نام و نام خانوادگی : محمودحاجی یوسفی پور
تلفن : 0092-2135369167
نمابر: 0092-35874633
آدرس:
EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.81, dhahrah-e-Iran, clif, karachi

پست الکترونیک: PAKICOMAT@gmail.com
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8 لغایت 16/3

محمد راضی

نام خانوادگی : محمد راضی
تلفن : 003906-86328485-7
نمابر: 003906-86328492
تلفن همراه: 0039-3270670791
آدرس:
Via Nomentana, 361

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mohraz_1351@yahoo.com mohammadrazi@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://italy.tpo.ir
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8/30 لغایت 16/30

صیانت از حقوق شهروندیتماس با سازمانبازرسی و رسیدگی به شکایات

رایزن بازرگانی ایران در کنیا

نام و نام خانوادگی : مرتضی دیلان
تلفن : 00254202344215
تلفن همراه: 0025-4701947309
آدرس:
Villa Golestan, L R. NO.2951, Lower Kabete Rd, Nayrobi, Kenya P.O.Box 49170-00100

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mrtz.dln@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://kenya.tpo.ir
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران 17-8

ج.ا.ایران در کشور عمان

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عمان

نام و نام خانوادگی : عباس عبدالخانی
تلفن : 00968-24696947 -تماس ازطریق واتساپ
نمابر: 00968-24696888
تلفن همراه: 00968-97440021
پست الکترونیک: abdolkhani_tpo@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://oman.tpo.ir

روزهای کاری یکشنبه لغایت پنجشنبه
ساعت کاری به وقت ایران 17-8

علیرضا سیحون

نام و نام خانوادگی : علیرضا سیحون
تلفن : 00375-173355300-2
نمابر: 00375-173355323
تلفن همراه: 00375-297334352
آدرس:
41a Starovilenski trakt St. MINSK,REPUBLIC OF BELARUS 220012

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: seihoonmail@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://belarus.tpo.ir
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران 18-9

ج.ا.ایران در کشور قزاقستان

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور قزاقستان

نام و نام خانوادگی : آنه دوردی ایران پناه
تلفن : 0077172265359
تلفن همراه: 0077756001484
آدرس:
Embassy of the Islamic Republic, A.Tokpanvoa, str, 23, Akbulak-3, Dis. Astana, Kazakhstan.

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: ad.iranpanah@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://kazakhstan.tpo.ir/

روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 9 لغایت 16/30

ج.ا.ایران در کشور آذربایجان

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور آذربایجان

نام و نام خانوادگی : محمدابراهیم نقی زاده
تلفن : 0099412-432-76-62
نمابر: 0099412-433-02-63
تلفن همراه: 00994516754651
آدرس:
AZ 1138, Sharifzade str., 269 Baku city, Azerbaijan Rep

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mnagizade@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://azerbaijan.tpo.ir/
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران 17- 9

انور کمری

نام و نام خانوادگی : انور کمری
تلفن : 0062-2131931391–2131931378
تلفن همراه: 0062-8561769698
آدرس:
EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO. JL.Cokroaminoto, Menteng Jakarta Pusta-Indonesia 10310

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: akamari1969@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://indonesia.tpo.ir/
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 7/30 لغایت 15/30

رایزن بازرگانی ایران در کشور روسیه

مشخصات تماس رایزنان بازرگانی
رایزن بازرگانی ایران در کشور روسیه

نام و نام خانوادگی : فرهاد پرند
تلفن : 0074959172442 -داخلی : 211
نمابر: 0074959173418
تلفن همراه: 0079168563679 -@comtpo
آدرس:
No7, Pokrovsky Blvd, Moscow. 109028

پست الکترونیک: taraz_iran@yahoo.com parand@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://russia.tpo.ir
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 8/30 لغایت 17/30